+ A -

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI

Działania podjęte przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni na rzecz wsparcia osób młodych na rynku pracy realizowane w latach 2013-2015

Działania podjęte przez powiatowy urząd pracy w Gdyni na rzecz wsparcia osób młodych na rynku pracy realizowane w latach 2013-2015

 1. Projekt współfinansowany ze środków UE „Laboratorium edukacji” - konkursowy

 

            Zmiany zachodzące w globalnej gospodarce rynkowej, podyktowane tempem rozwoju technologicznego, skutkują stale postępującym wzrostem poziomu wymagań pracodawców wobec pracowników. Rozwój tego zjawiska powoduje, iż szkolne zaplecze informacyjne, zdobywane na każdym etapie kształcenia, jest zbyt ogólne i teoretyczne. Program kształcenia często   niedostosowany jest do oferowanych miejsc pracy. Właściwie pomija zdobywanie umiejętności praktycznych w miejscu pracy. Aby sprostać wymaganiom rynku pracy niezmiernie istotne było i jest nieustanne podnoszenie swoich kompetencji. Zapewni to nie tylko stabilność zatrudnienia, ale także satysfakcję zawodową.

            W odpowiedzi na powyższą sytuację Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą w okresie 01.03.2013 r. – 30.06.2015 r. zrealizował projekt „Laboratorium edukacji”. Skierowany był do wszystkich osób w wieku od 18 do 64 lat, które mieszkały, uczyły się bądź pracowały w Gdyni. Zainteresowanie dalszą edukacją wynikało z ich własnej inicjatywy. Kandydaci do projektu zgłaszali się, bo chcieli i oczekiwali pomocy w znalezieniu odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej.
            Początkowo zakładaliśmy, że w projekcie udział weźmie 500 osób, a 200 z nich podejmie kształcenie (co było już ogromnym wyzwaniem). Zainteresowanie zaproponowaną przez nas usługą przeszło najśmielsze oczekiwania. Ostatecznie w projekcie udział wzięły 604 osoby, a 305 rozpoczęło edukację na różnych poziomach kształcenia.
            Oferowaliśmy jedyną w swoim rodzaju bezpłatną usługę doradztwa edukacyjno-szkoleniowego. Wykonawcą był perfekcyjnie przygotowany do tej roli broker (doradca) edukacyjny, którego zadaniem było „udzielanie profesjonalnej pomocy osobom wchodzącym na rynek pracy lub już zatrudnionym, w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych”.
            Broker edukacyjny, po rozpoznaniu potrzeb edukacyjnych i zawodowych klienta, udzielał informacji i porad w sprawie wyboru odpowiedniej oferty edukacyjnej. Porada taka była zgodna z wcześniej zaplanowanym kierunkiem rozwoju zawodowego danej osoby. Praca brokera rozpoczynała się od przeprowadzenia szczegółowego wywiadu z klientem. Miał on na celu sprecyzowanie jego możliwości i warunków psychologicznych w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia i pozyskane kwalifikacje. W tym celu broker wykorzystywał kwestionariusze umożliwiające pogłębioną analizę predyspozycji osobowościowych.
            W oparciu o te dane i oczekiwania klienta broker opracowywał kompleksową ofertę, zawierającą kilka alternatyw, jego zdaniem, „najbardziej korzystnych w danym przypadku”. Dopasowując do potrzeb klienta rodzaj oferty edukacyjnej, konfrontował wskazywane propozycje z potrzebami rynku pracy. Uwzględniał jednocześnie certyfikacje i rodzaj uzyskiwanych dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia. Brał też pod uwagę koszty edukacji oraz indywidualne możliwości psychofizyczne i ekonomiczne klienta. Wskazywał na sposoby obniżania kosztów dalszego kształcenia. Głównie poprzez zapewnienie większej trafności wyborów na kolejnych etapach edukacji i przygotowania zawodowego.
            Odrębnym jego zadaniem było gromadzenie informacji o dostępnych ofertach kształcenia. Utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami szkoleniowymi, szkołami i uczelniami wyższymi było nieodzownym elementem jego codziennej pracy. Organizowane cyklicznie targi i giełdy ofert edukacyjnych stanowiły ciekawą propozycję zapoznania się z ofertami kształcenia. Każdy mógł zapoznać się  i porównać propozycje różnych szkół i uczelni. Przedyskutować swój wybór z przedstawicielami poszczególnych instytucji oraz brokerem. Dzięki znajomości aktualnego rynku edukacyjnego broker był pomostem łączącym usługi edukacyjne z zapotrzebowaniem na rynku pracy. Jego obowiązkiem było zaproponowanie każdemu uczestnikowi dwóch ofert szkolenia, bezpłatną i płatną. W ramach projektu nie finansowaliśmy dalszego kształcenia. Gdy uczestnik podjął kształcenie, broker wspierał go w dążeniu do celu.
            Projekt „Laboratorium edukacji” - poza doradztwem edukacyjnym – zakładał również popularyzację idei kształcenia się przez całe życie. Szeroko promowaną przez Unię Europejską jak i przez polskie instytucje rządowe, edukacyjne czy też społeczne. Dlatego też w maju oraz we wrześniu 2013 roku zorganizowaliśmy w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym konferencję upowszechniającą tę inicjatywę. Udział w niej wzięły instytucje i osoby zainteresowane tą tematyką w tym dyrektorzy instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy oraz mieszkańcy Gdyni.
            Podczas spotkania zwrócono uwagę na korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie, co wielokrotnie zostało zaakcentowane podczas wystąpień prelegentów (np. przez przedstawicieli Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie oraz Uniwersytetu III wieku w Wejherowie). Podkreślali oni, że edukacja to inwestycja w przyszłość każdego z nas, a fachowe wsparcie brokera edukacyjnego z pewnością przyniesie wymierne rezultaty.
 
Korzyści dla uczestników:
- możliwość otrzymania oferty edukacyjnej, która uwzględniła możliwości finansowe i ograniczenia czasowe klienta,  
- dostosowanie oferty edukacyjnej do umiejętności zawodowych, które są zanalizowane w oparciu o profesjonalne narzędzia doradcze, 
- zapoznanie z obszerną bazą danych o usługach edukacyjnych udostępnioną na stronie internetowej.
 
Korzyści dla instytucji świadczących usługi edukacyjne:
- łatwy i globalny dostęp do informacji o usługach świadczonych przez instytucje edukacyjne,
- pozyskanie nowej bazy odbiorców,
- bezpłatna prezentacja firmy,
- bieżąca aktualizacja oferty edukacyjnej.
 
Statystyczne podsumowanie projektu:
- udział w projekcie rozpoczęły 604 osoby (451K, 153M):

 • w tym: 148 osób poniżej 25 roku życia oraz 45 osób powyżej 50 roku życia,

 • w tym: 271 osób bezrobotnych, 177 osób pracujących oraz 156 osób nieaktywnych zawodowo (w tym 101 osób uczących się),

- 305 osób osób rozpoczęło edukację (wskaźnik ten zrealizowano na poziomie 152,5% - zakładano, iż edukację rozpocznie 200 osób) w tym:

 • 152 osoby bezrobotne,

 • 87 osób pracujących

 • 66 osób nieaktywnych zawodowo

- wśród uczestników projektu dla98% udział w spotkaniach z brokerem edukacyjnym poszerzył ich wiedzę na temat dostępnych form edukacji
- 98% uczestników projektu poleciłoby udział w nim rodzinie i znajomym
- najbardziej liczną grupą wiekową w projekcie były osoby mające 18 lat (53 osoby) Może wskazywać to na dużą potrzebę usługi doradztwa edukacyjnego wśród młodzieży szkolnej - osób rozpoczynających swoją ścieżkę kariery
 
 
Ciekawostki:
- nietypowe plany zawodowe uczestników projektu: kiper, pogodynka, specjalista ds. szydełkowania, twórca bloga, reżyser, specjalista ds. zakupów z krajów hiszpańskojęzycznych
- najczęściej wybierane szkolenia: kadry i płace, komputerowe, trener/coach, umiejętności interpersonalne, szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej, językowe
- najstarszy uczestnik projektu miał 63 lata,
- jedna z uczestniczek podjęła 16 szkoleń i uczyła się dalej,
- do projektu zgłosiła się osoba zatrudniona w mikroprzedsiębiorstwie, po niej do projektu zgłosili się wszyscy pracownicy tej firmy (8 osób). Pozytywny odbiór projektu spowodował, że pracownicy zaprzyjaźnionej firmy również zgłosili się do projektu – pierwsza osoba pojawiła się w projekcie w 2013 roku, ostatnia w 2015.
 
 

 1. Projekt współfinansowany ze środków UE „Stażyści na językach” - konkursowy

            Projekt „Stażyści na językach” pomógł młodym ludziom z Gdyni i Sopotu zdobyć niezbędne narzędzia, które będą im służyły w życiu zawodowym i prywatnym. Znajomość języków obcych i umiejętność korzystania z nich pozwala na lepsze przystosowanie się do zmieniającego się rynku pracy i zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia. Zwłaszcza, że na polskim rynku pracy pojawia się coraz więcej firm międzynarodowych, a rodzime firmy wychodzą ze swoją ofertą poza granice kraju. Umiejętność posługiwania się językiem obcym przyczynia się do wzrostu samooceny i poczucia pewności siebie. Na te właśnie potrzeby i oczekiwania odpowiadał projekt „Stażyści na językach”.
            W 5 edycjach, 77 osób w wieku do 30 lat skorzystało z intensywnych kursów języka angielskiego, a 8 ukończyło szkolenie rozszerzone o zakres dla pracowników biurowych. Elementem przygotowania bezrobotnych do podejmowania nowych wyzwań wiążących się
z wejściem na rynek pracy było także objęcie ich szkoleniami interpersonalnymi. Wszystkim osobom zostały utworzone Indywidualne Plany Działania, w których wraz z doradcą opracowywali szczegółowe ścieżki kariery. Dużą wartością dla 67 uczestników, było zdobycie doświadczenia zawodowego podczas staży.
            Szeroki zakres usług w projekcie, ukierunkowany na konkretne potrzeby młodych ludzi, pozwolił na osiągnięcie sukcesu przedsięwzięcia. Dzięki wsparciu z funduszy UE można było sfinansować zarówno kursy językowe i szkolenia na pracowników biurowych jak również staże. Zintegrowany i wieloaspektowy wachlarz działań oraz indywidualne podejście, zaowocowały zdecydowanym zadowoleniem uczestników z wzięcia udziału w projekcie. Kapitał w postaci wiedzy, umiejętności komunikowania się w języku angielskim oraz zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych stanowią bezcenny, wymierny efekt dla uczestników.
            Dla Beneficjenta czyli Urzędu Pracy w Gdyni był natomiast istotnym doświadczeniem łączenia różnych form wsparcia w ramach jednego przedsięwzięcia.  O zdecydowanym sukcesie „Stażystów na językach” świadczy także jego efektywność. Wśród 67 osób uczestniczących w stażach aż 64 podjęło następnie pracę.
 
 

 1. Program specjalny „Młodzi startują” finansowany ze środków Funduszu Pracy

            Program „Młodzi startują” realizowany w okresie 01.06.2013 r. do 31.12.2013 r. był celną odpowiedzią na potrzeby osób do 30 roku życia na rynku pracy.
             Jednym z głównych czynników warunkujących trudną sytuację tej grupy w momencie startu zawodowego jest brak doświadczenia zawodowego. Dlatego dedykowaną formą wsparcia o kluczowym znaczeniu, dla osób poszukujących zatrudnienia, był staż zawodowy u pracodawcy. W trakcie jego trwania osoby młode nie tylko zdobyły umiejętności zawodowe niezbędne na danych stanowiskach pracy, ale również zyskały wzmocnienie poczucia swoich kompetencji. Skierowanie na staż było poprzedzone warsztatami aktywizacyjnymi. Przygotowały one osoby młode do procesu rekrutacji i korzystnego zaprezentowania się potencjalnym pracodawcom. W ramach wsparcia specyficznego uczestnicy korzystali z konsultacji coachingowych, dotyczących rozwoju kariery. Uczestnicy programu w badaniu ewaluacyjnym bardzo wysoko ocenili ich przydatność oraz wartość motywacyjną.
            Drugim obszarem wspieranym w programie „Młodzi startują” był potencjał przedsiębiorczy osób do 30 roku życia.  Pomoc energicznym, zdecydowanym i zdeterminowanym młodym ludziom poprzez odpowiednie przygotowanie do poprowadzenia własnego biznesu okazała się efektywnym narzędziem aktywizacji zawodowej. Uczestnicy programu skorzystali z warsztatów przedsiębiorczych, szkolenia z prowadzenia własnej firmy oraz dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. Młodzi przedsiębiorcy mieli ponadto do dyspozycji pakiet konsultacji indywidualnych z coachem biznesu. Dotyczyły one rozwiązywania bieżących problemów związanych z prowadzeniem firmy.
Wszyscy uczestnicy programu „Młodzi startują” (15 osób skierowanych na staże oraz 25 osób zakładających firmę) ocenili go jako wpływający na wzrost motywacji do aktywnego działania na rynku pracy oraz uznali, że są w pełni zadowoleni z udziału w nim. Ponadto wskazali coaching osobisty lub biznesowy za efektywną i wartościową formę wsparcia. W efekcie ukończenia programu 83% osób młodych podjęło zatrudnienie lub działalność gospodarczą.
 
 

 1. Projekt współfinansowany ze środków UE „Wyjdź z cienia” - systemowy

Głównym celem projektu było zaktywizowanie bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP Gdynia poprzez poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Jedną z grup preferowanych były młode kobiety do 30 roku życia. Projekt realizowany był w latach 2008-2014. Zakładał on łączenie wybranych form wsparcia w celu osiągnięcia trwałych efektów zatrudnieniowych. Uczestnictwo w projekcie rozpoczynało się serią spotkań z doradcą zawodowym. Ich celem było zdobycie wiedzy na temat rynku pracy, umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Spodziewanym efektem odbytych szkoleń i staży było podniesienie bądź nabycie nowych kwalifikacji zawodowych. Dzięki nim uczestniczki mogły podjąć zatrudnienie oraz rozpocząć samodzielne, aktywne funkcjonowanie na rynku pracy. Udział w projekcie pozwolił bezrobotnym kobietom na uzyskanie oczekiwanego zatrudnienia, ale także przyczynił się do podniesienia poziomu poczucia własnej wartości, wzrostu wiary we własne siły i zwiększenia motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej. Przez ten czas, przy wsparciu Projektu „Wyjdź z cienia”, pracę podjęło 63 % kobiet do 30 roku życia.
 

 1. Projekt współfinansowany ze środków UE „Nie Przegap”- systemowy

 
Projekt systemowy realizowany w latach 2008-2014. Głównym celem projektu było przygotowanie do wejścia na rynek pracy oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.  Jedną z grup, której dedykowano wsparcie były osoby do 30 roku życia. Łącznie w projekcie „Nie Przegap” zrealizowano 35 szkoleń zawodowych oraz zorganizowano 4 szkolenia zawodowe połączone ze stażem. Przez cały okres trwania projektu dzięki uczestnictwu w zajęciach aktywizacyjnych, szkoleniach, stażu, pracę podjęło łącznie 391 osób. Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do wzmocnienia przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy. Dzięki udzielonym dotacjom na rozpoczęcie działalności gospodarczej powstało 368 firm.
 

 1. Warsztaty „Edukacja, praca, kariera – zaplanuj swoją ścieżkę zawodową”

 
Uzupełnieniem wsparcia dedykowanego osobom młodym, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni w ramach projektów i programów specjalnych, jest oferta zajęć warsztatowych. Nasi doradcy zawodowi w 2015 roku opracowali oraz przeprowadzili serię warsztatów pod nazwą „Edukacja, praca, kariera – zaplanuj swoją ścieżkę zawodową”. Celem zajęć było przybliżenie osobom do 30 roku życia realnych warunków panujących na rynku pracy i podniesienie ogólnej motywacji do aktywności zawodowej. Podczas czterech dni warsztatów zostały szczegółowo omówione formy pomocy Urzędu, metody poszukiwania pracy, proces rekrutacji i selekcji oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Kluczowym elementem zajęć było przedstawienie młodym osobom oczekiwań pracodawców na lokalnym rynku pracy oraz możliwości uczenia się osób dorosłych.
 
 
Działania aktualnie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni dedykowane osobom młodym:
 

 1. Projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER – pozakonkursowy: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (II)” - 2016.

 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie Miasta Gdynia i Miasta Sopot. Przedstawienie uczestnikom konkretnej oferty aktywizacji zawodowej zostanie poprzedzone analizą ich umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Taki sposób działania zagwarantuje dużą trafność dobranych usług i instrumentów. Do najczęściej wymienianych barier utrudniających podjęcie zatrudnienia lub założenie działalności gospodarczej, wśród osób młodych, należą: brak doświadczenia zawodowego, niewystarczające kwalifikacje zawodowe, brak własnych środków finansowych i ograniczone możliwości pracodawców w utworzeniu stanowiska pracy. Uczestnicy Projektu POWER II, dzięki zaplanowanym działaniom, zyskają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w stażach lub pracach interwencyjnych. Szkolenia organizowane w ramach bonów szkoleniowych pozwolą na podniesienie kwalifikacji i dopasowanie ich do rynku pracy. Ponadto wsparcie finansowe w postaci dotacji na rozpoczęcie własnej działalności umożliwi osobom poniżej 30 roku życia na uruchomienie własnej firmy.
 

 1. Warsztaty „Samopoznanie” i „ABC Przedsiębiorczości”.

            Na szczególną uwagę zasługują również zajęcia organizowane regularnie przez doradców pod tytułem „Samopoznanie”. Są to trzydniowe warsztaty oparte na metodzie analizy potencjału zawodowego i asessment center. Skierowane są do osób, które chciałaby uzyskać informację na temat posiadanych predyspozycji zawodowych oraz mających trudności z dokonaniem wyboru zawodowego. O potrzebie uczestniczenia w tego typu warsztatach świadczą opinie klientów, którzy oceniają zajęcia jako bardzo wartościowe i pomocne.
            Dużą grupę naszych klientów stanowią osoby, które rozważają rozpoczęcie działalności gospodarczej. Brakuje im jednak w tym zakresie wiedzy, doświadczenia oraz  kluczowych umiejętności. Odpowiadając na oczekiwania naszych klientów, zorganizowaliśmy i wdrożyliśmy na stałe do działań Urzędu warsztaty „ABC Przedsiębiorczości”. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem. W trakcie 3 dniowych warsztatów omawiamy wszystkie aspekty związane z planowaniem działalności gospodarczej: predyspozycje i motywacja do założenia firmy, źródła pomysłów na biznes, źródła finansowania działalności, aspekty prawne związane z zakładaniem i prowadzeniem firmy, formy prawno-organizacyjne, tworzenie biznesplanu, planowanie strategii marketingowej ze szczególnym uwzględnieniem promocji za pośrednictwem Internetu, procedura rejestracji firmy, rozliczenia podatkowe, obowiązki wynikające z opłacania składek ZUS, obowiązki związane z zatrudnieniem pracowników. Dużo uwagi w trakcie przeprowadzanych przez nas warsztatów poświęcamy na analizę procedury przyznawania dotacji na działalność gospodarczą ze środków Urzędu Pracy. W dłuższej perspektywie przyczynia się to lepszej jakości pomysłów i składanych biznes planów.

Dodane przez: Agnieszka Kraszewska (2016-11-02 13:26) | Zmodyfikowane przez: (2016-11-02 13:26)
Kalendarium wydarzeń
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc wrzesień 2018 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archiwalne
Newsletter
Statystyki
Formularz online
Dokumenty do pobrania
EURESNAVIGATORe-rejestracjaWortal PSZPracopolia.pl
Zwiń blok aktualności Aktualności
2018-07-06 08:10
Dodane przez: Daria Abraham
ZAMIAST STAĆ W KOLEJKACH DO REJESTRACJI ZRÓB TO PRZEZ INTERNET   Wystarczy, że klikniesz tutaj...
2018-04-11 09:55
Dodane przez: Daria Abraham
  Ważna informacja dla osób zarejestrowanych!   Od stycznia 2015 r. ZUS ma obowiązek...
2017-09-20 13:12
Dodane przez: Daria Abraham
  BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZYMI...
Rozwiń blok aktualności
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.