+ A -

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI

Regulamin kontroli zewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

Regulamin kontroli zewnętrznej

Regulamin kontroli zewnętrznej

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. System kontroli Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni obejmuje kontrolę zewnętrzną pracodawców i instytucji szkoleniowych w ramach realizowanych przez nich usług i instrumentów rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz bezrobotnych, którzy otrzymali dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni .

2. Za organizację, skuteczność działania, a także za należyte wykorzystanie wyników  kontroli odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

§ 2

W szczegółowym ujęciu niniejszy regulamin określa:

1) zasady, sposoby i tryb przeprowadzania czynności kontrolnych,

2) uprawnienia i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych,

3) sposób dokumentowania ustaleń kontrolnych,6!

 

4) tryb wnoszenia i rozpatrywania zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych.

§ 3

Regulamin niniejszy opracowano na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

1) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j Dz. U. z 2015 r.,poz.149  z późn. zmianami ),

2) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zmianami ),

3) akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw.

§ 4

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

- Staroście –  oznacza to Prezydenta miasta Gdyni, sprawującego zwierzchnictwo nad Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni ,

- Dyrektorze  – oznacza to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni,

- Kierowniku – oznacza to kierownika komórki organizacyjnej PUP w Gdyni,

- Kontrolującym – oznacza to Pracownika upoważnionego do dokonywania kontroli,

- Podmiocie kontrolowanym – oznacza to Pracodawcę, który korzysta ze środków będących w dyspozycji PUP w ramach realizowanego przez niego programu rynku pracy, instytucję szkoleniową, która realizuje szkolenie na zlecenie PUP w Gdyni lub bezrobotnego, który otrzymał dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków będących w dyspozycji PUP;

- Wizycie/wizytacji monitorującej – oznacza to kontrolę w miejscu realizacji usługi czy instrumentu,

- PUP – oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni,

- komórce organizacyjnej – oznacza to dział, referat lub samodzielne stanowisko pracy w PUP,

- regulaminie – oznacza to niniejszy regulamin kontroli zewnętrznej.

§ 5

1. Celem działalności kontrolnej jest sprawdzenie, czy Podmiot kontrolowany prawidłowo realizuje postanowienia umowy zawartej z PUP.

2. Stosownie do ust. 1 podstawowe zasady działalności kontrolnej PUP obejmują:

1) badanie  zgodności  kontrolowanego  postępowania  z  obowiązującymi  uregulowaniami  

  zawartymi w umowie,

2) badanie realizacji zadań i efektywności działania Podmiotu kontrolowanego,

3) ustalanie przyczyn i skutków negatywnych odchyleń od stanu pożądanego,

4) wskazanie sposobów i środków umożliwiających likwidację nieprawidłowości.

§ 6

1. Zadaniem kontroli jest zbadanie istniejącego stanu rzeczy poprzez zestawienie tego, co istnieje z tym, co być powinno – co przewidują postanowienia zawarte w umowie – i sformułowanie na tej podstawie odpowiedniej oceny.

2. W przypadku istnienia rozbieżności między stanem istniejącym a stanem pożądanym zadaniem kontroli jest ustalenie przyczyn tych rozbieżności i sformułowanie zaleceń dotyczących sposobów usunięcia niepożądanych zjawisk ujawnionych przez kontrolę.

3. W trakcie czynności kontrolnych ocena badanego stanu faktycznego winna odbywać się według kryterium zgodności z prawem, tzw. legalności, czyli zgodności z postanowieniami zawartymi w umowie.

 

Rozdział II

Organizacja kontroli zewnętrznej i jej formy

§ 7

Kontrola zewnętrzna obejmuje kontrole:

1) bieżące – obejmujące swym zakresem całokształt zobowiązań wynikających z zawartej z Podmiotem kontrolowanym umowy,

2) sprawdzające – realizowane w celu sprawdzenia wykonania wniosków pokontrolnych.

 § 8

1. Kontrole w formie określonej w § 7 regulaminu polegają na sprawdzeniu stanu faktycznego pod względem:

1)  formalnym –na zbadaniu wiarygodności dokumentów,

2) merytorycznym –na zbadaniu czy wykonanie danej czynności jest zgodne z ustaleniami zawartymi w umowie,

3) rachunkowym – na sprawdzeniu poprawności i rzetelności wyliczeń zawartych w dokumentach.

Rozdział III

Przebieg postępowania kontrolnego

§ 9

1. Czynności kontrolne przeprowadzane są w miejscu realizacji umowy, na podstawie posiadanego upoważnienia ( Załącznik nr 1 ).

2. Upoważnienie do kontroli wydaje Dyrektor.

§ 10

1. Kontrolujący przedkłada Podmiotowi kontrolowanemu na jego żądanie upoważnienie do kontroli.

2. Obowiązkiem Podmiotu kontrolowanego jest zapewnienie Kontrolującemu odpowiednich warunków do sprawnego i rzetelnego przeprowadzenia kontroli, poprzez:

1) umożliwienie dokonania czynności sprawdzających,

2) udostępnianie żądanych dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli,

3) uwierzytelnianie odpisów i kserokopii dokumentów,

4) uczestniczenie w niezbędnym zakresie w czynnościach kontrolnych,

5) udzielanie ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli oraz zobowiązanie pracowników do udzielania wyjaśnień.

3. Podmiot kontrolowany, w sprawach będących przedmiotem kontroli, może z własnej inicjatywy złożyć Kontrolującemu pisemne lub ustne oświadczenie.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w godzinach pracy obowiązujących w Podmiocie

kontrolowanym.

§ 11

1. Osoby przeprowadzające kontrolę są uprawnione do:

1) wglądu, z zachowaniem zasad ochrony dóbr osobistych, do urządzeń ewidencyjnych, planów, sprawozdań, analiz oraz wszelkich dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli,

2) tworzenia kopii, odpisów i wyciągów dokumentów oraz obliczeń i zestawień związanych z działalnością Podmiotu kontrolowanego w zakresie dotyczącym tematu kontroli,

3) sprawdzania przebiegu określonych czynności, w zakresie dotyczącym tematu kontroli.

4) żądania od pracowników Podmiotu kontrolowanego ustnych i pisemnych wyjaśnień, wykonywania fotografii,

5) zabezpieczania materiałów dowodowych.

§ 12

1. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia kontrolującego trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Kontrolujący podlega wyłączeniu również w razie zaistnienia w toku kontroli okoliczności

mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

3. O wyłączeniu decyduje Dyrektor.

§ 13

1. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów, do których zalicza się: dokumenty, dowody rzeczowe, protokoły z oględzin, dane ewidencji, opinie specjalistów i biegłych, zdjęcia fotograficzne, oświadczenia i wyjaśnienia złożone na piśmie.

2. Dowody, o których mowa w ust. 1, załącza się do protokołu kontroli, z tym że dowody w postaci kopii, odpisów i wyciągów oraz zestawień i obliczeń sporządzanych na potrzeby kontroli potwierdza za zgodność z oryginałem Podmiot kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona.

3. W przypadku odmowy dokonania czynności, o której mowa w ust. 2, Kontrolujący sporządza adnotację w tym zakresie, którą zamieszczają w protokole kontroli.

 

§ 14

W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, Kontrolujący niezwłocznie zawiadamia na piśmie Dyrektora PUP,

 

Rozdział IV

Sposób dokumentowania czynności kontrolnych

§ 15

1. W terminie 14 dni od zakończenia kontroli Kontrolujący zobowiązany jest sporządzić protokół z przeprowadzonych czynności kontrolnych, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Podmiotu kontrolowanego i Kontrolującego.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, jest podstawowym dowodem dokumentującym wykonanie kontroli i winien zawierać wszystkie stwierdzone przez Kontrolującego fakty dotyczące kontrolowanego przedmiotu, w tym nieprawidłowości i uchybienia w działaniu, ich przyczyny i skutki, będące podstawą do oceny realizacji postanowień umowy w badanym okresie.

3. Protokół kontroli wraz z dokumentami wymienionymi w § 13 ust. 1 regulaminu stanowi dokumentację kontroli.

4. Protokół kontroli podpisują Kontrolujący, Podmiot kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona.

5. Podmiot kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli winna przesłać do Kontrolującego podpisany protokół lub w przypadku odmowy podpisu, zgłosić zastrzeżenia na piśmie.

6. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, Kontrolujący jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń Kontrolujący jest obowiązany zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

7. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, Kontrolujący przekazuje na piśmie stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

8. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez osoby wskazane w ust. 4 nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

9. W protokole Kontrolujący nie zamieszcza informacji o poprawkach dokonanych w trakcie kontroli oraz zrealizowanych postanowieniach mających na celu poprawę jakości realizacji umowy.

 

§ 16

1. Treść protokołu obejmuje:

1/ część wstępną, która zawiera:

a) określenie umowy, której realizacja stanowi przedmiot kontroli,

b) dane Podmiotu kontrolowanego,

c) imiona i nazwiska Kontrolujących, stanowiska służbowe,

d) datę przeprowadzenia kontroli,

e) określenie przedmiotowego zakresu kontroli,

2/ część zasadniczą, która zawiera:

a) stwierdzenie faktów,

b) wskazanie uchybień i nieprawidłowości oraz ich przyczyn i skutków,

c) inne okoliczności istotne dla stwierdzonego stanu faktycznego, w tym okoliczności łagodzące odpowiedzialność Podmiotu kontrolowanego,

d) zalecenia pokontrolne, wnioski, uwagi,

3/ część końcową, która zawiera:

a) spis załączników stanowiących część składową protokołu,

b) wzmiankę o poinformowaniu Podmiotu kontrolowanego o przysługujących mu uprawnieniach oraz o możliwościach zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu,

c) dane o liczbie egzemplarzy,

d) datę i miejsce sporządzenia protokołu.

3. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr  2.

 

Rozdział V

Postępowanie pokontrolne

§ 17

1. Kontrolujący, w razie potrzeby, przygotowuje projekt zalecenia pokontrolnego.

2. Zalecenie pokontrolne winno zawierać ocenę kontrolowanej działalności, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a także uwagi i wnioski dotyczące działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3. Podmiot kontrolowany jest zobowiązany, w terminie wyznaczonym w zaleceniu pokontrolnym, do poinformowania Dyrektora PUP o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

§ 18

Protokół kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi przechowywany jest z dokumentacją związaną z realizacją umowy.

Rozdział VI

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych

§ 19

1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych winno być egzekwowane i podlegać kontroli sprawdzającej dla ustalenia:

1) stopnia realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych,

2) rzetelności odpowiedzi   za polecenia pokontrolne,

3) zmiany zakwestionowanego, w trakcie poprzedniej kontroli, stanu faktycznego w kierunku stanu pożądanego.

2. Ogólne zasady i tryb przeprowadzania kontroli, określone w niniejszym regulaminie, odnoszą się również do kontroli wymienionej w ust. 1.

 

 


Załączniki do Regulaminu:

 

Dodane przez: Beata Sparzak (2015-06-12 11:12) | Zmodyfikowane przez: Beata Sparzak (2015-06-12 11:17)
Kalendarium wydarzeń
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc sierpień 2018 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Archiwalne
Newsletter
Statystyki
Formularz online
Dokumenty do pobrania
EURESNAVIGATORe-rejestracjapracopoliaWortal PSZ
Zwiń blok aktualności Aktualności
2018-07-06 08:10
Dodane przez: Daria Abraham
ZAMIAST STAĆ W KOLEJKACH DO REJESTRACJI ZRÓB TO PRZEZ INTERNET   Wystarczy, że klikniesz tutaj...
2018-04-11 09:55
Dodane przez: Daria Abraham
  Ważna informacja dla osób zarejestrowanych!   Od stycznia 2015 r. ZUS ma obowiązek...
2017-09-20 13:12
Dodane przez: Daria Abraham
  BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZYMI...
Rozwiń blok aktualności
zamknij
Zamknij plakat
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.