+ A -

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI

Dotacje na założenie lub przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej i inne formy pomocy

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:
 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

Adres e-mail

Aleksandra Łutek

Specjalista ds. programów

(58) 621 11 50 wew.107

dotacje@pupgdynia.pl

Anna Socha-Pasiecznik Specjalista ds. programów

(58) 621 11 50 wew.107

dotacje@pupgdynia.pl

Janina Orłowska

Specjalista ds. programów

(58) 621 11 50 wew.108

dotacje@pupgdynia.pl

Anna Baranowska

Specjalista ds. programów - stażysta

(58) 621 11 50 wew.108

dotacje@pupgdynia.pl

 


 

 

Dodane przez: Beata Sparzak (2013-09-11 07:54) | Zmodyfikowane przez: Agnieszka Kraszewska (2018-02-13 14:57)

 1. JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

 
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, starosta z Funduszu Pracy może przyznać:

 

 • bezrobotnemu,

 • absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS,

 • opiekunowi osoby niepełnosprawnej  (poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów),

 • poszukującemu pracy niepozostającemu w zatrudnieniu lub niewykonującemu innej pracy zarobkowej


jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.


WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW

Można wnioskować o dofinansowanie nie wyższe, niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.


GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK

Wniosek o dotację na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej można złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na siedzibę spółdzielni socjalnej, Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest posiadanie statusu bezrobotnego  lub poszukującego pracy.


DODATKOWE WARUNKI

O dofinansowanie na  założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej mogą się ubiegać osoby uprawnione, które:

 • nie otrzymały dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej;

 • nie były karane w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.– Kodeks karny (Dz. U. 2016r. poz. 1137 z późn. zm.);

 • złożą kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.


Dodatkowo osoby bezrobotne w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku:
 

 • nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”, oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;

 • z własnej winy nie przerwały szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;

 • po skierowaniu podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;

 
Ponadto osoby bezrobotne, absolwenci CIS, absolwenci KIS:
 

 • nie prowadzili działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

 • nie zostali wpisani  do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciele spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

 
Dodatkowo opiekun osoby niepełnosprawnej:
 

 • nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, pracy interwencyjnej, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych.WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
 
Wniosek zawiera między innymi:

 • dane wnioskodawcy (adres zamieszkania, numer PESEL);

 • kwotę wnioskowanych środków z wyszczególnieniem wydatków: na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług, i materiałów reklamowych;

 • pozyskanie lokalu lub wkładu do spółdzielni socjalnej;

 • pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej bądź informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków zgodnie z celem przystąpienia do spółdzielni socjalnej;

 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków;

 • podpis wnioskodawcy.

 
O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie w postaci papierowej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.
 
Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane pod warunkiem, że Urząd dysponuje środkami pozwalającymi na ich sfinansowanie.
 

UMOWA O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
 
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisywana jest umowa, która zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego, absolwenta KIS, absolwenta CIS lub opiekuna osoby niepełnosprawnej do:
 

 • wydatkowania środków zgodnie z przeznaczeniem w terminie określonym w umowie;

 • złożenia rozliczenia wydatkowanych środków w terminie określonym w umowie;

 • w przypadku niewywiązania się z warunków umowy, zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi;

 • zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków.

 
Procedura rekrutacyjna:

 • złożenie w terminie ogłoszonym przez tut. Urząd wniosku (rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku);

 • po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ustalany zostaje termin podpisania przedmiotowej umowy.

   

 1. JEDNORAZOWE ŚRODKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

 
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, starosta z Funduszu Pracy może przyznać spółdzielni socjalnej jednorazowo środki  na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanego:

 • bezrobotnego,

 • opiekuna osoby niepełnosprawnej  (poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów),

 • poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej.


Spółdzielnia socjalna, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli zatrudniała na utworzonym stanowisku pracy skierowanych jak wyżej osób w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 24 miesiące albo naruszyła inne warunki umowy.

 

 1. ŚRODKI DLA SPOŁDZIELNI SOCJALNEJ NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA
   

Zgodnie z ustawą, starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać spółdzielni socjalnej  środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia, w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wypłacane miesięcznie w wysokości nie wyższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, dla zatrudnionego skierowanego:

 • bezrobotnego,

 • opiekuna osoby niepełnosprawnej  (poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów),

 • poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej.


Spółdzielnia socjalna, która otrzymała takie środki, jest zobowiązana dokonać ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli zatrudniała skierowanego bezrobotnego, lub opiekuna osoby niepełnosprawnej, lub poszukującego pracy w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia przyznania tych środków albo naruszyła inne warunki umowy o finansowanie kosztów wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

 • art. 46 ust. 1 pkt 1d), pkt 3), pkt 4) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1265);

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1379).

Dodane przez: Agnieszka Kraszewska (2014-09-11 11:30) | Zmodyfikowane przez: Daria Abraham (2018-07-11 13:41)
Kalendarium wydarzeń
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc lipiec 2018 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Archiwalne
Newsletter
Statystyki
Formularz online
Dokumenty do pobrania
EURESNAVIGATORe-rejestracjapracopoliaWortal PSZ
Zwiń blok aktualności Aktualności
2018-07-06 08:10
Dodane przez: Daria Abraham
ZAMIAST STAĆ W KOLEJKACH DO REJESTRACJI ZRÓB TO PRZEZ INTERNET   Wystarczy, że klikniesz tutaj...
2018-04-11 09:55
Dodane przez: Daria Abraham
  Ważna informacja dla osób zarejestrowanych!   Od stycznia 2015 r. ZUS ma obowiązek...
2017-09-20 13:12
Dodane przez: Daria Abraham
  BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZYMI...
Rozwiń blok aktualności
zamknij
Zamknij plakat
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.