+ A -

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI

Dotacje na założenie lub przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej i inne formy pomocy

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:
 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

Adres e-mail

Aleksandra Łutek

Specjalista ds. programów

(58) 621 11 50 wew.107

dotacje@pupgdynia.pl

Anna Socha-Pasiecznik Specjalista ds. programów

(58) 621 11 50 wew.107

dotacje@pupgdynia.pl

Janina Orłowska

Specjalista ds. programów

(58) 621 11 50 wew.108

dotacje@pupgdynia.pl

Anna Baranowska

Specjalista ds. programów - stażysta

(58) 621 11 50 wew.108

dotacje@pupgdynia.pl

 


 

 

Dodane przez: Beata Sparzak (2013-09-11 07:54) | Zmodyfikowane przez: Agnieszka Kraszewska (2018-02-13 14:57)

 1. JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

 
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, starosta z Funduszu Pracy może przyznać:

 

 • bezrobotnemu,

 • absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS,

 • opiekunowi osoby niepełnosprawnej  (poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów),

 • poszukującemu pracy niepozostającemu w zatrudnieniu lub niewykonującemu innej pracy zarobkowej


jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.


WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW

Można wnioskować o dofinansowanie nie wyższe, niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.


GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK

Wniosek o dotację na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej można złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na siedzibę spółdzielni socjalnej, Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest posiadanie statusu bezrobotnego  lub poszukującego pracy.


DODATKOWE WARUNKI

O dofinansowanie na  założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej mogą się ubiegać osoby uprawnione, które:

 • nie otrzymały dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej;

 • nie były karane w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.– Kodeks karny (Dz. U. 2016r. poz. 1137 z późn. zm.);

 • złożą kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.


Dodatkowo osoby bezrobotne w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku:
 

 • nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”, oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;

 • z własnej winy nie przerwały szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;

 • po skierowaniu podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;

 
Ponadto osoby bezrobotne, absolwenci CIS, absolwenci KIS:
 

 • nie prowadzili działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

 • nie zostali wpisani  do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciele spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

 
Dodatkowo opiekun osoby niepełnosprawnej:
 

 • nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, pracy interwencyjnej, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych.WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
 
Wniosek zawiera między innymi:

 • dane wnioskodawcy (adres zamieszkania, numer PESEL);

 • kwotę wnioskowanych środków z wyszczególnieniem wydatków: na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług, i materiałów reklamowych;

 • pozyskanie lokalu lub wkładu do spółdzielni socjalnej;

 • pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej bądź informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków zgodnie z celem przystąpienia do spółdzielni socjalnej;

 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków;

 • podpis wnioskodawcy.

 
O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie w postaci papierowej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.
 
Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane pod warunkiem, że Urząd dysponuje środkami pozwalającymi na ich sfinansowanie.
 

UMOWA O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
 
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisywana jest umowa, która zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego, absolwenta KIS, absolwenta CIS lub opiekuna osoby niepełnosprawnej do:
 

 • wydatkowania środków zgodnie z przeznaczeniem w terminie określonym w umowie;

 • złożenia rozliczenia wydatkowanych środków w terminie określonym w umowie;

 • w przypadku niewywiązania się z warunków umowy, zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi;

 • zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków.

 
Procedura rekrutacyjna:

 • złożenie w terminie ogłoszonym przez tut. Urząd wniosku (rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku);

 • po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ustalany zostaje termin podpisania przedmiotowej umowy.

   

 1. JEDNORAZOWE ŚRODKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

 
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, starosta z Funduszu Pracy może przyznać spółdzielni socjalnej jednorazowo środki  na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanego:

 • bezrobotnego,

 • opiekuna osoby niepełnosprawnej  (poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów),

 • poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej.


Spółdzielnia socjalna, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli zatrudniała na utworzonym stanowisku pracy skierowanych jak wyżej osób w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 24 miesiące albo naruszyła inne warunki umowy.

 

 1. ŚRODKI DLA SPOŁDZIELNI SOCJALNEJ NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA
   

Zgodnie z ustawą, starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać spółdzielni socjalnej  środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia, w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wypłacane miesięcznie w wysokości nie wyższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, dla zatrudnionego skierowanego:

 • bezrobotnego,

 • opiekuna osoby niepełnosprawnej  (poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów),

 • poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej.


Spółdzielnia socjalna, która otrzymała takie środki, jest zobowiązana dokonać ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli zatrudniała skierowanego bezrobotnego, lub opiekuna osoby niepełnosprawnej, lub poszukującego pracy w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia przyznania tych środków albo naruszyła inne warunki umowy o finansowanie kosztów wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

 • art. 46 ust. 1 pkt 1d), pkt 3), pkt 4) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1265);

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1379).

Dodane przez: Agnieszka Kraszewska (2014-09-11 11:30) | Zmodyfikowane przez: Daria Abraham (2018-07-11 13:41)
Kalendarium wydarzeń
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc sierpień 2018 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Archiwalne
Newsletter
Statystyki
Formularz online
Dokumenty do pobrania
EURESNAVIGATORe-rejestracjapracopoliaWortal PSZ
Zwiń blok aktualności Aktualności
2018-07-06 08:10
Dodane przez: Daria Abraham
ZAMIAST STAĆ W KOLEJKACH DO REJESTRACJI ZRÓB TO PRZEZ INTERNET   Wystarczy, że klikniesz tutaj...
2018-04-11 09:55
Dodane przez: Daria Abraham
  Ważna informacja dla osób zarejestrowanych!   Od stycznia 2015 r. ZUS ma obowiązek...
2017-09-20 13:12
Dodane przez: Daria Abraham
  BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZYMI...
Rozwiń blok aktualności
zamknij
Zamknij plakat
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.