+ A -

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI

Regulamin kontroli zewnętrznej Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

Regulamin kontroli zewnętrznej

Regulamin kontroli zewnętrznej

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. System kontroli Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni obejmuje kontrolę zewnętrzną pracodawców i instytucji szkoleniowych w ramach realizowanych przez nich usług i instrumentów rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz bezrobotnych, którzy otrzymali dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni .

2. Za organizację, skuteczność działania, a także za należyte wykorzystanie wyników  kontroli odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

§ 2

W szczegółowym ujęciu niniejszy regulamin określa:

1) zasady, sposoby i tryb przeprowadzania czynności kontrolnych,

2) uprawnienia i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych,

3) sposób dokumentowania ustaleń kontrolnych,6!

 

4) tryb wnoszenia i rozpatrywania zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych.

§ 3

Regulamin niniejszy opracowano na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

1) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j Dz. U. z 2015 r.,poz.149  z późn. zmianami ),

2) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zmianami ),

3) akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw.

§ 4

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

- Staroście –  oznacza to Prezydenta miasta Gdyni, sprawującego zwierzchnictwo nad Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni ,

- Dyrektorze  – oznacza to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni,

- Kierowniku – oznacza to kierownika komórki organizacyjnej PUP w Gdyni,

- Kontrolującym – oznacza to Pracownika upoważnionego do dokonywania kontroli,

- Podmiocie kontrolowanym – oznacza to Pracodawcę, który korzysta ze środków będących w dyspozycji PUP w ramach realizowanego przez niego programu rynku pracy, instytucję szkoleniową, która realizuje szkolenie na zlecenie PUP w Gdyni lub bezrobotnego, który otrzymał dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków będących w dyspozycji PUP;

- Wizycie/wizytacji monitorującej – oznacza to kontrolę w miejscu realizacji usługi czy instrumentu,

- PUP – oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni,

- komórce organizacyjnej – oznacza to dział, referat lub samodzielne stanowisko pracy w PUP,

- regulaminie – oznacza to niniejszy regulamin kontroli zewnętrznej.

§ 5

1. Celem działalności kontrolnej jest sprawdzenie, czy Podmiot kontrolowany prawidłowo realizuje postanowienia umowy zawartej z PUP.

2. Stosownie do ust. 1 podstawowe zasady działalności kontrolnej PUP obejmują:

1) badanie  zgodności  kontrolowanego  postępowania  z  obowiązującymi  uregulowaniami  

  zawartymi w umowie,

2) badanie realizacji zadań i efektywności działania Podmiotu kontrolowanego,

3) ustalanie przyczyn i skutków negatywnych odchyleń od stanu pożądanego,

4) wskazanie sposobów i środków umożliwiających likwidację nieprawidłowości.

§ 6

1. Zadaniem kontroli jest zbadanie istniejącego stanu rzeczy poprzez zestawienie tego, co istnieje z tym, co być powinno – co przewidują postanowienia zawarte w umowie – i sformułowanie na tej podstawie odpowiedniej oceny.

2. W przypadku istnienia rozbieżności między stanem istniejącym a stanem pożądanym zadaniem kontroli jest ustalenie przyczyn tych rozbieżności i sformułowanie zaleceń dotyczących sposobów usunięcia niepożądanych zjawisk ujawnionych przez kontrolę.

3. W trakcie czynności kontrolnych ocena badanego stanu faktycznego winna odbywać się według kryterium zgodności z prawem, tzw. legalności, czyli zgodności z postanowieniami zawartymi w umowie.

 

Rozdział II

Organizacja kontroli zewnętrznej i jej formy

§ 7

Kontrola zewnętrzna obejmuje kontrole:

1) bieżące – obejmujące swym zakresem całokształt zobowiązań wynikających z zawartej z Podmiotem kontrolowanym umowy,

2) sprawdzające – realizowane w celu sprawdzenia wykonania wniosków pokontrolnych.

 § 8

1. Kontrole w formie określonej w § 7 regulaminu polegają na sprawdzeniu stanu faktycznego pod względem:

1)  formalnym –na zbadaniu wiarygodności dokumentów,

2) merytorycznym –na zbadaniu czy wykonanie danej czynności jest zgodne z ustaleniami zawartymi w umowie,

3) rachunkowym – na sprawdzeniu poprawności i rzetelności wyliczeń zawartych w dokumentach.

Rozdział III

Przebieg postępowania kontrolnego

§ 9

1. Czynności kontrolne przeprowadzane są w miejscu realizacji umowy, na podstawie posiadanego upoważnienia ( Załącznik nr 1 ).

2. Upoważnienie do kontroli wydaje Dyrektor.

§ 10

1. Kontrolujący przedkłada Podmiotowi kontrolowanemu na jego żądanie upoważnienie do kontroli.

2. Obowiązkiem Podmiotu kontrolowanego jest zapewnienie Kontrolującemu odpowiednich warunków do sprawnego i rzetelnego przeprowadzenia kontroli, poprzez:

1) umożliwienie dokonania czynności sprawdzających,

2) udostępnianie żądanych dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli,

3) uwierzytelnianie odpisów i kserokopii dokumentów,

4) uczestniczenie w niezbędnym zakresie w czynnościach kontrolnych,

5) udzielanie ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli oraz zobowiązanie pracowników do udzielania wyjaśnień.

3. Podmiot kontrolowany, w sprawach będących przedmiotem kontroli, może z własnej inicjatywy złożyć Kontrolującemu pisemne lub ustne oświadczenie.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w godzinach pracy obowiązujących w Podmiocie

kontrolowanym.

§ 11

1. Osoby przeprowadzające kontrolę są uprawnione do:

1) wglądu, z zachowaniem zasad ochrony dóbr osobistych, do urządzeń ewidencyjnych, planów, sprawozdań, analiz oraz wszelkich dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli,

2) tworzenia kopii, odpisów i wyciągów dokumentów oraz obliczeń i zestawień związanych z działalnością Podmiotu kontrolowanego w zakresie dotyczącym tematu kontroli,

3) sprawdzania przebiegu określonych czynności, w zakresie dotyczącym tematu kontroli.

4) żądania od pracowników Podmiotu kontrolowanego ustnych i pisemnych wyjaśnień, wykonywania fotografii,

5) zabezpieczania materiałów dowodowych.

§ 12

1. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia kontrolującego trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Kontrolujący podlega wyłączeniu również w razie zaistnienia w toku kontroli okoliczności

mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

3. O wyłączeniu decyduje Dyrektor.

§ 13

1. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów, do których zalicza się: dokumenty, dowody rzeczowe, protokoły z oględzin, dane ewidencji, opinie specjalistów i biegłych, zdjęcia fotograficzne, oświadczenia i wyjaśnienia złożone na piśmie.

2. Dowody, o których mowa w ust. 1, załącza się do protokołu kontroli, z tym że dowody w postaci kopii, odpisów i wyciągów oraz zestawień i obliczeń sporządzanych na potrzeby kontroli potwierdza za zgodność z oryginałem Podmiot kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona.

3. W przypadku odmowy dokonania czynności, o której mowa w ust. 2, Kontrolujący sporządza adnotację w tym zakresie, którą zamieszczają w protokole kontroli.

 

§ 14

W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, Kontrolujący niezwłocznie zawiadamia na piśmie Dyrektora PUP,

 

Rozdział IV

Sposób dokumentowania czynności kontrolnych

§ 15

1. W terminie 14 dni od zakończenia kontroli Kontrolujący zobowiązany jest sporządzić protokół z przeprowadzonych czynności kontrolnych, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Podmiotu kontrolowanego i Kontrolującego.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, jest podstawowym dowodem dokumentującym wykonanie kontroli i winien zawierać wszystkie stwierdzone przez Kontrolującego fakty dotyczące kontrolowanego przedmiotu, w tym nieprawidłowości i uchybienia w działaniu, ich przyczyny i skutki, będące podstawą do oceny realizacji postanowień umowy w badanym okresie.

3. Protokół kontroli wraz z dokumentami wymienionymi w § 13 ust. 1 regulaminu stanowi dokumentację kontroli.

4. Protokół kontroli podpisują Kontrolujący, Podmiot kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona.

5. Podmiot kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli winna przesłać do Kontrolującego podpisany protokół lub w przypadku odmowy podpisu, zgłosić zastrzeżenia na piśmie.

6. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, Kontrolujący jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń Kontrolujący jest obowiązany zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

7. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, Kontrolujący przekazuje na piśmie stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

8. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez osoby wskazane w ust. 4 nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

9. W protokole Kontrolujący nie zamieszcza informacji o poprawkach dokonanych w trakcie kontroli oraz zrealizowanych postanowieniach mających na celu poprawę jakości realizacji umowy.

 

§ 16

1. Treść protokołu obejmuje:

1/ część wstępną, która zawiera:

a) określenie umowy, której realizacja stanowi przedmiot kontroli,

b) dane Podmiotu kontrolowanego,

c) imiona i nazwiska Kontrolujących, stanowiska służbowe,

d) datę przeprowadzenia kontroli,

e) określenie przedmiotowego zakresu kontroli,

2/ część zasadniczą, która zawiera:

a) stwierdzenie faktów,

b) wskazanie uchybień i nieprawidłowości oraz ich przyczyn i skutków,

c) inne okoliczności istotne dla stwierdzonego stanu faktycznego, w tym okoliczności łagodzące odpowiedzialność Podmiotu kontrolowanego,

d) zalecenia pokontrolne, wnioski, uwagi,

3/ część końcową, która zawiera:

a) spis załączników stanowiących część składową protokołu,

b) wzmiankę o poinformowaniu Podmiotu kontrolowanego o przysługujących mu uprawnieniach oraz o możliwościach zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu,

c) dane o liczbie egzemplarzy,

d) datę i miejsce sporządzenia protokołu.

3. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr  2.

 

Rozdział V

Postępowanie pokontrolne

§ 17

1. Kontrolujący, w razie potrzeby, przygotowuje projekt zalecenia pokontrolnego.

2. Zalecenie pokontrolne winno zawierać ocenę kontrolowanej działalności, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a także uwagi i wnioski dotyczące działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3. Podmiot kontrolowany jest zobowiązany, w terminie wyznaczonym w zaleceniu pokontrolnym, do poinformowania Dyrektora PUP o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

§ 18

Protokół kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi przechowywany jest z dokumentacją związaną z realizacją umowy.

Rozdział VI

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych

§ 19

1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych winno być egzekwowane i podlegać kontroli sprawdzającej dla ustalenia:

1) stopnia realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych,

2) rzetelności odpowiedzi   za polecenia pokontrolne,

3) zmiany zakwestionowanego, w trakcie poprzedniej kontroli, stanu faktycznego w kierunku stanu pożądanego.

2. Ogólne zasady i tryb przeprowadzania kontroli, określone w niniejszym regulaminie, odnoszą się również do kontroli wymienionej w ust. 1.

 

 


Załączniki do Regulaminu:

 

Dodane przez: Beata Sparzak (2015-06-12 11:12) | Zmodyfikowane przez: Beata Sparzak (2015-06-12 11:17)
Kalendarium wydarzeń
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc kwiecień 2018 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Archiwalne
Newsletter
Statystyki
Formularz online
Dokumenty do pobrania
EURESNAVIGATORe-rejestracjapracopoliaWortal PSZ
Zwiń blok aktualności Aktualności
2018-04-11 09:55
Dodane przez: Daria Abraham
  Ważna informacja dla osób zarejestrowanych!   Od stycznia 2015 r. ZUS ma obowiązek...
2017-09-20 13:12
Dodane przez: Daria Abraham
  BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZYMI...
Rozwiń blok aktualności
zamknij
Zobacz więcej
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.