+ A -

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:

 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

Adres e-mail

Kinga Gromotka

Pośrednik pracy

58 621 11 50 w. 102/103

k.gromotka@pupgdynia.pl

Milena Piotrowicz-Miksa

Pośrednik pracy

58 621 11 50 w. 102/103

m.miksa@pupgdynia.pl

 Izabela Gola Pośrednik pracy - stażysta 58 621 11 50 w. 102/103 i.gola@pupgdynia.pl
Daria Drajska Pośrednik pracy - stażysta 58 621 11 50 w. 102/103 d.drajska@pupgdynia.pl

Agnieszka Wasążnik

Pośrednik pracy - stażysta

58 621 11 50 w. 102/103

a.wasaznik@pupgdynia.pl

Magdalena Gadzina

Pośrednik pracy - stażysta

58 621 11 50 w. 102/103

m.gadzina@pupgdynia.pl

Martyna Lejk

Pośrednik pracy - stażysta

58 621 11 50 w. 102/103

m.lejk@pupgdynia.pl

 
DRUK powiadomienia o podjęciu, niepodjęciu, zakończeniu pracy

 
OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA URZĘDU

 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który złożył w urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania ma obowiązek pisemnie powiadomić urząd o:
- podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy,
- niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

 Rejestracja oświadczeń odbywa się drogą elektroniczną za pomocą strony www.praca.gov.pl lub osobiście poprzez złożenie formularza w pok. 102/103 na  I piętrze.
 
Powiatowy urząd pracy rejestruje oświadczenia w terminie:

 

 • 7 dni roboczych - w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego,
 • nie dłuższym niż 30 dni  - w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego.


Termin liczy się od dnia otrzymania przez Urząd oświadczenia.
 
Urząd Pracy w Gdyni nie sporządza kopii oświadczeń dla pracodawców, nie wylicza wykorzystanych okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców. Okres zatrudnienia nie może przekroczyć 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Zarejestrowane oświadczenia odbiera się osobiście w pok.102/103 I piętro.

 Dokumenty dotyczące zatrudnienia cudzoziemców - wzory druków
 


 

Wysokość opłat w związku ze złożeniem przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

1) wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca;

2) oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń

- wynosi 30zł.


Numery kont:

- nr 55 1020 1811 0000 0202 0318 0890 – opłata za oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
z dopiskiem: "Oświadczenie - imię i nazwisko cudzoziemca, nr paszportu lub data urodzenia"
 
– nr 35 1020 1811 0000 0702 0318 0908 - opłata za zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca;
z dopiskiem: "Zezwolenie na pracę sezonową - imię i nazwisko cudzoziemca, nr paszportu lub data urodzenia"

 
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
ul. Kołłątaja 8
81-332 Gdynia

 Dokumenty wymagane do złożenia oświadczenia o wykonywaniu pracy:
 
1. Wypełniony druk oświadczenia (dostępny na stronie www.pupgdynia.pl) - drukowane dwustronnie.
2.Ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży podmiotu powierzającego wykonywanie pracy (jeśli podmiotem powierzającym pracę jest osoba fizyczna).
3.Kopię  wszystkich  wypełnionych  stron  z  ważnego  dokumentu  podróży  cudzoziemca,  którego  dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania- kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca. Jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy  przedstawić kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca.
4.Dowód wpłaty (zawierający dane cudzoziemca którego dotyczy opłata).

5.Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzociemcowi --> pobierz

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia  na pracę sezonową:

1.Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (druk dostępny na stronie www.pupgdynia.pl).
2.Ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży podmiotu powierzającego wykonywanie pracy (jeśli podmiotem powierzającym pracę jest osoba fizyczna).
3.Kopię  wszystkich  wypełnionych  stron  z  ważnego  dokumentu  podróży  cudzoziemca,  którego  dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania- kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca. Jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy  przedstawić kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca).
4.W przypadku gdy  cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy przedstawić kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy  cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.Dowód wpłaty (zawierający dane cudzoziemca którego dotyczy opłata).
6.Informację starosty wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku (jeśli jest wymagana – zwolnieni są obywatele państw oświadczeniowych tj.: Ukrainy, Armenii, Mołdawii, Gruzji, Rosji oraz Białorusi).
7.Dokumenty potwierdzające spełnianie przez cudzoziemca wymagań określonych w informacji starosty (przetłumaczone na języka polski).
8.W przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest agencja pracy do wniosku należy dołączyć dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika potwierdzający uzgodnienia dotyczące pracy skierowanego cudzoziemca.
 
 
Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia  na pracę sezonową:
 
1.Wypełniony wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową (druk dostępny na stronie www.pupgdynia.pl).
2.Ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży podmiotu powierzającego wykonywanie pracy (jeśli podmiotem powierzającym pracę jest osoba fizyczna).
3.Kopię  wszystkich  wypełnionych  stron  z  ważnego  dokumentu  podróży  cudzoziemca,  którego  dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania- kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca. Jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy  przedstawić kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca).
4.W przypadku gdy  cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy przedstawić kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy  cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.Dowód wpłaty (zawierający dane cudzoziemca którego dotyczy opłata).
6.Informację starosty wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku (jeśli jest wymagana – zwolnieni są obywatele państw oświadczeniowych tj.: Ukrainy, Armenii, Mołdawii, Gruzji, Rosji oraz Białorusi).
7.Dokumenty potwierdzające spełnianie przez cudzoziemca wymagań określonych w informacji starosty (przetłumaczone na język polski).
8.W przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest agencja pracy do wniosku należy dołączyć dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika potwierdzający uzgodnienia dotyczące pracy skierowanego cudzoziemca.
9.Umowę między podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi a cudzoziemcem, będącą podstawą  wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową.
10.Dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.

 
 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku ze zmianą przepisów dotyczącą zatrudnienia cudzoziemców.
>> czytaj więcej

 
Nowe przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców w Polsce.


15 grudnia w Dzienniku Ustaw pod pozycjami:

2345 – Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń

2346 – Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

2347 – Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

2348 – Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

2349 – Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

2350 – Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

- opublikowane zostały rozporządzenia dotyczące pracy cudzoziemców w Polsce.

Można się z nimi zapoznać na stronie internetowej

http://dziennikustaw.gov.pl/


 


 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku - Zatrudnianie cudzoziemców bez tajemnic
 Materiały szkoleniowe o zmianach w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców,
które wejdą w życie1.01.2018 r.


 

Urząd Pracy

Straż Graniczna

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


  

!!! UWAGA !!!

 

Ważna informacja dla Pracodawców

zatrudniających CUDZOZIEMCÓW !


 

Wojewoda Pomorski ogłosił wykaz zawodów,

w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę

nie wymaga uzyskania informacji Starosty.

 


 

 
 
Kod  
  
512001  
  
711404  
  
712202  
  
713207  
  
721204  
  
721402  
  
721404  
  
722312  
  
833202  

  m. Gdynia i m. Sopot

  Nazwa zawodu

  Kucharz

  Zbrojarz

  Glazurnik

  Malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych

  Spawacz

  Monter kadłubów okrętowych

  Monter konstrukcji stalowych

  Szlifierz metali

  Kierowca ciągnika siodłowegoWięcej informacji:

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2017/3359/akt.pdf
                              
oraz  

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
ul. Kołłątaja 8  pok. 102/103
tel. 58 621 11 50 wew. 103


Plakat do pobrania
 
                                                                   

Szanowni Państwo,

Pracodawcy składający w tut. Urzędzie miesięcznie powyżej 10 oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy są zobowiązani dokonywać rejestracji ww. dokumentów drogą elektroniczną poprzez portal www.praca.gov.pl.

Szczegóły dotyczące rejestracji elektronicznej można znaleźć na stronie www.pupgdynia.pl
w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców”
- „Zatrudnienie cudzoziemców”.

                                                                            


 

SOPOCKIE CENTRUM INTEGRACJI I WSPARCIA CUDZOZIEMCÓW

Oferuje bezpłatnie:
- kursy języka polskiego (poziom początkujący i zaawansowany)
- doradztwo prawne i pobytowe
- konsultacje psychologiczne
- doradztwo zawodowe
- wsparcie w rozwiązaniu codziennych trudności
 

 

Pracownicy posługują się językami polskim, rosyjskim i angielskim.

Oferowana pomoc jest Bezpłatna!

 
Więcej szczegółów można uzyskać na Facebooku oraz w biurze Centrum.

 

Godziny otwarcia:
Środa 16.30 – 20.30
Czwartek 16.30 – 20.30
ul. Młyńska 11,
tel. 504 943 910
e-mail: sciwc@ab.org.pl
FB: www.facebook.com/SCIIWC

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni informuje, że PUNKT INFORMACYJNY DLA CUDZOZIEMCÓW mieści się w Sekcji Poradnictwa Specjalistycznego MOPS w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 57/1, 81-391 Gdynia (wejście od budynku przy ul. Żwirki i Wigury 5 - pierwsze piętro, domofon nr 1).

Czynny jest w każdy czwartek w godzinach: 17.00-19.00 (z wyłączeniem dni świątecznych).

Punkt oferuje:
- doradztwo prawne i pobytowe
- pomoc w uzyskaniu wsparcia socjalnego
- zapisy na darmowe kursy języka polskiego
- pomoc w poszukiwaniu pracy
- wsparcie w rozwiązywaniu problemów bieżących.

Pracownicy posługują się językami: polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Oferowana pomoc jest bezpłatna.

Kontakt:
e-mail: cudzoziemcy@mopsgdynia.pl
FB: cudzoziemcy.gdynia

 Informujemy, że Pomorski Urząd Wojewódzki uruchomił nowy punkt obsługi pracodawców w sprawach wydawania zezwoleń na pracę. Wnioski o zezwolenie na pracę dla cudzoziemców w Polsce można składać w Gdyni, przy ul. Legionów 130 (obok biura paszportowego) w pokoju nr 109 (I piętro).

Godziny obsługi klientów:
Poniedziałek       9:00 – 14:00
Wtorek              11:00 – 18:00
Środa                 9:00 – 14:00
Czwartek            9:00 – 14:00
Piątek                9:00 – 14:00

Informacja telefoniczna: 58 620 00 41 wew. 377ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W LICZBACH - GDYNIA, SOPOT
 


 


Informacje dotyczące ubiegania się o informację starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy

 
W przypadku starania się o wydanie ,,informacji starosty’’ potrzebnej w procedurze uzyskania od wojewody zezwolenia na pracę lub pobyt i pracę cudzoziemca w Polsce (inaczej tzw. testu rynku pracy) wymóg znajomości języka obcego na stanowiskach prostych tj. praczka, pracownik gospodarczy, osoba sprzątająca, oraz w branży budowlanej, przemysłowej, handlowej, czy stoczniowej zamieszczany w składanych do tut. Urzędu Pracy ofertach pracy uznawany jest za niezasadny. Każde zgłaszane zapotrzebowanie analizowane jest indywidualnie pod kątem zasadności wymogów stawianych kandydatom do pracy. Skoro praca wykonywana jest w Polsce uznaje się, że  podstawowym językiem komunikacji powinien być język polski. Szczególnie dotyczy to stanowisk robotniczych, na których pracownicy: nie wyjeżdżają za granicę, nie obsługują programów komputerowych redagowanych w obcych językach, nie współpracują z zagranicznymi kontrahentami itp. Ponadto znajomość języka polskiego należy uznać za istotny czynnik integracji, także osób spoza Polski. W związku z tym, prosimy o zamieszczanie w składanych ofertach tylko tych wymogów, które faktycznie są niezbędne dla właściwego wykonywania pracy na danym stanowisku.
 
 

 

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

 

Obywatele państw spoza UE i EOG mogą wykonywać pracę na terytorium Polski na podstawie:

 • Zezwolenia na pracę

 • Zezwolenia na pracę sezonową

 • Oświadczenia pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  (dotyczy obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy). 

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pracę sezonową składa wniosek o wydanie takiego zezwolenia do starosty (Powiatowy Urząd Pracy) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
Pracodawca, który planuje zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę składa wniosek o wydanie zezwolenia do wojewody właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Do wniosku Pracodawca ma obowiązek dołączyć informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla Pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).
W celu uzyskania wymienionej informacji należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy ofertę pracy na stanowisko, na które pracodawca zamierza zatrudnić cudzoziemca z zaznaczeniem potrzeby uzyskania powyższej informacji. Oferta powinna zawierać wszystkie wymogi stawiane kandydatom oraz proponowane warunki pracy.
Powiatowy Urząd Pracy:

 • przyjmuje ofertę;

 • niezwłocznie sprawdza, czy wśród osób zarejestrowanych w urzędzie są kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie pracy;

 • informuje Pracodawcę o liczbie kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy;

 • w uzgodnieniu z Pracodawcą kieruje do niego kandydatów spełniających wymagania;

 • dokonuje analizy wysokości proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub rodzaju pracy;

 • wydaje informację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia oferty pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowana rekrutacji, lub nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy. Informacja uwzględnia liczbę kandydatów skierowanych do Pracodawcy w związku ze zgłoszona ofertą pracy, jeśli byli do Pracodawcy kierowani, ocenę adekwatności wskazanych wymagań w stosunku do stanowiska lub rodzaju oferowanej pracy oraz ocenę proponowanej wysokości wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń dla porównywalnych zawodów lub rodzajów pracy na lokalnym rynku pracy.

 
W toku postepowania związanego z wydaniem informacji nie są brane pod uwagę wskazane w ofercie wymagania, jeśli są one zaniżone lub zawyżone w stosunku do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać.
Jeśli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy wynika możliwość pozyskania co najmniej jednego odpowiedniego kandydata (spośród obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87, ust. 1 pkt 1-11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) spełniającego wymagania określone w ofercie pracy, a podmiot składający ofertę, bez uzasadnionych przyczyn, nie wyrazi zgody na skierowanie takiego kandydata lub nie przyjmie go do pracy, w sporządzanej informacji powiatowy urząd pracy stwierdza możliwość zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
W przypadku uzyskania przez Pracodawcę opinii świadczącej o braku odpowiednich, spełniających określone w ofercie pracy warunki, kandydatów do pracy, Pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenie na pracę sezonową w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta.
Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi w Polsce po otrzymaniu informacji starosty składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca w Polsce w Urzędzie Wojewódzkim (w woj. pomorskim – Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel: (58) 307-74-66. Zezwolenie wydaje wojewoda i jest ono podstawą do uzyskania przez cudzoziemca wizy z prawem do pracy.

 
 

Dodatkowe informacje oraz porady dotyczące kwestii pobytu i zatrudniania cudzoziemców osoby zainteresowane mogą uzyskać także na infolinii pod numerem telefonu 22 490 20 44

oraz na stronie internetowej www.migrant.info.pl

„Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce”

www.aplikacja.migrant.info.pl

 

Dodane przez: Beata Sparzak (2013-09-11 09:05) | Zmodyfikowane przez: Daria Abraham (2018-04-23 08:42)

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 1. W ilu egzemplarzach należy złożyć oświadczenie?
  Oświadczenie należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (może to być oryginał i kopia). Po zarejestrowaniu oświadczenia przez powiatowy urząd pracy, pracodawca przekazuje oryginał oświadczenia cudzoziemcowi.
   
 2. Gdzie należy zarejestrować oświadczenie?
  Oświadczenie należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego(w przypadku osób fizycznych) lub siedzibę podmiotu powierzającego pracę.

   
 3. Gdzie można pobrać druk oświadczenia?
  Druk oświadczenia dostępny jest na stronie www.pupgdynia.pl w zakładce „dla pracodawców i przedsiębiorców” oraz na stronie MRPIPS (http://www.mrpips.gov.pl/praca).
   
 4. Jak długo cudzoziemiec może pracować na podstawie oświadczenia?
  Okres wykonywania pracyprzez cudzoziemca nie może przekroczyć 6 miesięcy (180 dni) w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby pracodawców (praca nie musi być wykonywana w sposób ciągły).
   
 5. Jaka umowa może zostać podpisana z cudzoziemcem ?
  Cudzoziemiec może wykonywać pracę na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych). Warunki pracy wskazane w umowie (np. wysokość wynagrodzenia) muszą być zgodne ze wskazanymi w oświadczeniu. Umowa zawsze musi mieć formę pisemną.
   
 6. Dla obywatela jakiego kraju można zarejestrować oświadczenie?
  Procedura uproszczona stanowi jeden z wyjątków od konieczności uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca. W ten sposób można powierzyć pracę obywatelom: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy.
Dodane przez: Barbara Matczyńska (2016-06-24 12:47) | Zmodyfikowane przez: Daria Abraham (2018-01-02 08:42)
Kalendarium wydarzeń
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc maj 2018 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Archiwalne
Newsletter
Statystyki
Formularz online
Dokumenty do pobrania
EURESNAVIGATORe-rejestracjapracopoliaWortal PSZ
Zwiń blok aktualności Aktualności
2018-04-11 09:55
Dodane przez: Daria Abraham
  Ważna informacja dla osób zarejestrowanych!   Od stycznia 2015 r. ZUS ma obowiązek...
2017-09-20 13:12
Dodane przez: Daria Abraham
  BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZYMI...
Rozwiń blok aktualności
zamknij
Zobacz więcej
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.